Correctiu

És l’actuació que s’ocupa de la reparació un cop s’ha produït l’avaria en la instal·lació o màquina. Tenim dues solucions immediates:

PLANIFICAT: Són actuacions correctives que han estat prèviament planificades o poden planificar-se en el transcurs de l’any, ja sigui per evitar un excés d’avaries, modificació substancial d’alguns elements o augmentar la qualitat de l’element modificat i per tant del servei que ofereix, així com l’adaptació dels actuals elements a la normativa oficial vigent en cada moment.

NO PLANIFICAT: Contempla la reparació de les avaries així com la solució de les incidències sigui quina sigui la seva causa. El seu objectiu serà solucionar les avaries, comunicades o detecta desreparant o substituint tots els elements deteriorats fins que el lloc afectat recuperi el seu estat normal de funcionament.

Aquest tipus de manteniment ens permet:

 

    • Planificar per a evitar un excés d’avaries amb el que es millora la qualitat dels elements.

 

    • Reparar incidències sorgides.

 

    • Cercar de la millor solució futura.
Mantenimiento correctivo, Normaproject