L’establert en la llei de protecció de dades de caràcter personal, llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els informem que les dades sol·licitades a través dels formularis que acompanyen a aquest web són necessaris per formalitzar les relacions entre les parts i seran incorporats, amb les que es puguin obtenir el llarg de la durada de la mateixa, els fitxers automatitzats de Norma Project SL Si l’interessat no permet el tractament de les seves dades als fitxers automatitzats abans referits la prestació del servei i l’operació no es podrà realitzar. L’interessat accepta que les seves dades puguin ser utilitzats i cedits a entitats, empreses o institucions col·laboradores per complir les tasques relacionades amb aquesta relació, per a promocionar béns i serveis propis o concertats, i remetre informació de productes complementaris oferts pel grup o altres entitats com la qual hagués establert convenis de col·laboració. L’interessat té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades subministrades, en els terminis establerts a la llei, dirigint-se al responsable dels fitxers de dades de Norma Project SL info@lunet.com L’acceptació perquè puguin ser tractats o cedits les dades de la forma establerta, sempre té caràcters revocables sense efectes retroactius, conforme el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre.